Opći uslovi poslovanja INGEL d.o.o. Tuzla

Član 1. Opće odredbe

Opći uslovi poslovanja INGEL d.o.o. Tuzla (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uslove poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci) u namjeri da se obezbijedi primjena dobre poslovne prakse i običaja, kao i fer odnos prema Kupcu. Opći uvjeti poslovanja se odnose na sve ponude, narudžbe, predračune, račune, ugovore i ostale dokumente, koji se koriste i/ili zaključuju između Prodavca i Kupca.

Smatra se da Kupac prihvata Opće uslove poslovanja u trenutku potvrde narudžbe ili zaključivanja kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko Prodavac sa Kupcem ima zaključen Ugovor o uslovima i načinu prodaje, čiji se pojedini uslovi razlikuju od Općih uslova poslovanja, važeći je Ugovor o uslovima i načinu prodaje. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uslovi se primjenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.

Član 2. Zaključenje poslovnog odnosa

Ponude Prodavca, čak i one na zahtjev Kupca, nisu obavezujuće za Kupca, sa aspekta u njima navedenih cijena, rokova i načina isporuke. Po isteku roka navedenog na ponudi, iste nisu obavezujuće ni za Prodavca. Poslovni odnos se smatra zaključenim u trenutku pismene potvrde ponude, odnosno potvrde naružbe od strane Kupca, koju isti može dostaviti Prodavcu na sljedeće načine: fax, mail, narudžbenica, internet prodavnica (www.ingel.ba).

Član 3. Prodaja robe

Prodaja robe Kupcima (fizičkim i pravnim licima) se vrši u prodajnim objektima Prodavca i putem internet prodavnice Prodavca (www.ingel.ba).

Prodaja robe Kupcima - fizičkim licima u prodajnim objektima Prodavca se vrši u trenutku plaćanja. Kod opcije "plaćanja pouzećem" prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja iste. Prodaja robe Kupcima - pravnim licima se vrši u skladu sa Ugovorom o uslovima i načinu prodaje. Ukoliko takav ugovor ne postoji, primjenjuju se Opći uslovi poslovanja. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi primitak robe. Pravilna i potpuna potvrda prijema robe od strane Kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, te potpis osobe koja preuzima robu.

Član 4. Preuzimanje robe i reklamacije pri preuzimanju

Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obavijest da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši, Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.

Kupac je dužan u trenutku predaje, odnosno preuzimanja, pregledati robu. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih, kvantitativnih i kvalitativnih nedostataka.

Ako je roba isporučena na adresu Kupca, on je dužan utvrditi kvantitet preuzete robe i uporediti sa stanjem na tovarnom listu dostavne službe. U slučaju neslaganja ili uočenih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan u prisustvu kurira dostavne službe napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati kuriru iz dostavne službe na potpis i ovjeru, te odmah elektronski dostaviti Prodavcu. Robu i originalni zapisnik je dužan vratiti Prodavcu odmah istim kurirom. Sve eventualne buduće reklamacije u vezi te isporuke se neće uvažiti.

Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uslovi.

U slučaju nedostataka na proizvodu, prodavac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:

  • zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,

  • vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne dokumentovane troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili

  • ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 5. Rokovi isporuke

Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu u roku i na način, koji su navedeni na ponudi Prodavca, koju je Kupac prihvatio odgovarajućom potvrdom narudžbe. Rok isporuke počinje teći od dana prijema pismene potvrde ili narudžbe od strane Kupca.

Član 6. Viša sila

Termin "viša sila" se odnosi na vanjske i vanredne okolnosti, koje nisu postojale u trenutku sklapanja posla, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez namjere i uticaja Prodavca, a njihovo nastajanje, tok i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama, koje su se, u predmetnom međuodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Prodavca. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjicajem Prodavca podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, nestanak električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

Član 7. Odgovornost i isključenje odgovornosti Prodavca

Za proizvode, koje Prodavac isporuči Kupcu, a koji podliježu garanciji, vrijede garantni uslovi, koji su navedeni na priloženom garantnom listu uz kupljeni proizvod, na oglasnoj ploči u prodajnim objektima Prodavca i na web stranici Prodavca.

Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a s predajom robe rizik prelazi na Kupca.

Slika i opis proizvoda na web stranici Prodavca ili raznim drugim komercijalnim ponudama su informativnog karaktera i ne moraju odgovarati stvarnim podacima.

Član 8. Reklamacije u garantnom roku i povrat robe na servis

Preventivno i korektivno održavanje kupljenih proizvoda u garantnom i vangarantnom roku se izvode u servisu Prodavca u Tuzli ili u ovlaštenim servisima pojedinih proizvođača u BiH, a uz prethodnu saglasnost servisa Prodavca. Kupac je dužan sačuvati originalnu ambalažu svih kupljenih proizvoda za vrijeme garantnog roka, kako bi, u slučaju eventualnog povrata, neispravni proizvodi bili vraćeni Prodavcu u originalnoj ambalaži. Bez toga, reklamacije niti povrat se neće uvažiti. Osim toga, Kupac je dužan da, pri eventualnom povratu ili reklamaciji, kupljeni proizvod vrati sa kompletnom dokumentacijom i dodacima, uz predočeni originalni račun ili kopiju računa. Prodavac je dužan da svaki vraćeni neispravni proizvod od strane Kupca popravi u što kraćem roku. Ako ne postoji mogućnost popravke, Prodavac je dužan da, maksimalno u roku od 45 dana, izvrši zamjenu vraćenog neispravnog proizvoda novim proizvodom sličnih ili približnih karakteristika. Pri tome, garancija na zamijenjeni proizvod važi do isteka garancije na prvobitno fakturisani (vraćeni) proizvod i uvećana je samo za vrijeme, koje je vraćeni proizvod proveo u servisu Prodavca. Ukoliko Kupac vraća neki proizvod u svrhu reklamacije istog na servis Prodavca putem neke od dostavnih agencija, Kupac snosi troškove slanja iz svog smjera, a Prodavac snosi troškove slanja servisiranog proizvoda iz svog smjera prema Kupcu. Prije vraćanja proizvoda na servis radi reklamacije, a u cilju izbjegavanja eventualnih nesporazuma, Kupac obavezno treba izvršiti najavu reklamacije na e-mail [email protected] i tom prilikom detaljno opisati simptome kvara reklamiranog proizvoda, te navesti broj i datum računa. Odobrenje za slanje Kupac dobija od servisa Prodavca putem e-maila [email protected]. Bez toga, reklamacije ni povrat se neće uvažiti, a isti proizvod će biti vraćen Kupcu o njegovom trošku.

Član 9. Cijene

Za sve kupce važe jedinstvene cijene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cijena. Cijene su u konvertibilnim markama (KM) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cijene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cijene bez uračunatog PDV-a. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cijene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uslove prodaje. Prodavac zadržava pravo promjene cijena bez prethodne najave Kupcu.

Član 10. Načini plaćanja

Plaćanje robe se vrši isljučivo u konvertibilnim markama (KM), osim kod inoplaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.

Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom preuzimanja od dostavne službe kod opcije "isporuka robe sa plaćanjem pouzećem".

Ako je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom, odgovarajućom karticom ili putem kreditnih linija komercijalnih banaka. Ako je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši preko žiro računa, karticom koja glasi na ime firme ili na drugi način određen Ugovor o uslovima i načinu prodaje.

Za pravna lica, koja se po prvi put pojavljuju kao Kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je "po predračunu". Sa kupcima kod kojih je vjerovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uslovima i načinu prodaje. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun (fakturu), bez obzira da li je fizičko ili pravno lice. Rok za plaćanje počinje teći sa datumom izdavanja računa (fakture). Kupac, koji kasni sa plaćanjem je dužan nadoknaditi Prodavcu sve troškove nastale zbog vlastitog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu. U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će knjigovodstveno zatvarati račune prema starosti istih.

Član 11. Ugovori

Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sljedeću dokumentaciju:

  • Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama

  • Uvjerenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)

Ugovorne strane međusobno jedna drugu o svemu obavještavaju pisanim putem (e-mailom, pismom ili faksom) i prijem svakog obavještenja istim putem potvrđuju.

U slučaju da jedna od ugovornih strana promijeni sjedište, dužna je da o tome obavijesti drugu stranu i to najkasije u roku od 8 dana od datuma promjene adrese sjedišta. Ukoliko to ne učini, sve isporuke koje budu isporučene na posljednju poznatu adresu sjedišta ugovorne strane, će se smatrati uredno izvršenim.

Prodavac može Kupcu odobriti kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja Kupca u određenom trenutku. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku. Ukoliko vrijednost naručene robe prelazi iznos limita, kupac je dužan prije isporuke platiti iznos za koji se isti prekoračuje.

Ako Kupac ne izmiruje dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontuinirano obavještavati i to:

  • pismenom Obavijesti

  • pismenom Opomenom

  • pismenom Opomenom pred blokadu isporuke robe

  • pismenom Opomenom pred preduzimanje pravnog postupka

Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene Opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uslovima i načinu prodaje ima snagu isprave, na osnovu koje će se, u slučaju nepodmirenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći provesti u izvršnom postupku.

Član 12. Raskid ugovora zbog neispunjavanja obaveza

Ako Kupac, kao fizičko lice, ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtjevati ispunjenje obaveze.

Ako Kupac, kao pravno lice, ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo: zahtjevati ispunjenje obaveze, odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili raskinuti ugovor.

Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom, ako Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku ili prije isteka roka za ispunjenje obaveze, kada je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti, koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtjevati da se isti raskine. Raskid ugovora ne može se zahtjevati ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati. Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promijenjene okolnosti, koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze. Ugovor se neće raskinuti, ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravično izmijene. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge. Druga strana može raskinuti ugovor, ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 13. Završne odredbe

Sva pitanja, koja nisu regulirana Općim uslovima poslovanja, se reguliraju posebnim ugovorom stranaka i odgovarajućim zakonima. Opći uslovi poslovanja su dostupni Kupcu u prodajnim objektima i na web stranici Prodavca. U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uslova poslovanja, ugovorne strane će pokušati spor riješiti sporazumno. U suprotnom, nadležan je Općinski sud u Tuzli.

Opći uslovi poslovanja stupaju na snagu sa danom donošenja.